డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

యిoదూరి వారి పెళ్లి సందడి అంజిరెడ్డి వెడ్స్ ఝాన్సీలక్ష్మి

2/03/2022 08:12:00 AM
యిoదూరి వారి పెళ్లి సందడి అంజిరెడ్డి వెడ్స్ ఝాన్సీలక్ష్మి "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమస్త...

ముసికర వారి పెళ్లి సందడి (వీరాంజనేయరెడ్డి వెడ్స్ లక్ష్మి)

7/04/2021 10:28:00 PM
ముసికర  వారి పెళ్లి సందడి ( వీరాంజనేయరెడ్డి  వెడ్స్ లక్ష్మి) "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమ...

కమతం వారి పెళ్లి సందడి ( శ్రీనివాస్ రెడ్డి వెడ్స్ యామిని )

7/04/2021 08:46:00 PM
  కమతం వారి పెళ్లి సందడి ( శ్రీనివాస్ రెడ్డి  వెడ్స్ యామిని ) " శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యా...

నర్లా వారి పెళ్లి సందడి ( కిషోర్ రెడ్డి వెడ్స్ దీప్తి )

1/29/2021 12:00:00 PM
 నర్లా వారి పెళ్లి సందడి ( కిషోర్ రెడ్డి  వెడ్స్ దీప్తి )   "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమ...

రాజవరపు వారి పెళ్లి సందడి (చంద్ర వెడ్స్ శాంతి)

1/07/2021 09:24:00 AM
  రాజవరపు వారి పెళ్లి సందడి (చంద్ర  వెడ్స్  శాంతి) "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమస్తు ఆయురా...

పొందుగల వారి పెళ్లి సందడి (ప్రసన్నాఅంజిరెడ్డి వెడ్స్ వైష్ణవి )

1/06/2021 02:51:00 PM
 పొందుగల వారి పెళ్లి సందడి (ప్రసన్నాఅంజిరెడ్డి వెడ్స్ వైష్ణవి )   "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి క...