డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

About US

Hello Everyone! Welcome To ManaTakkellapadu.com,

This Website Mainly Gives Information About The Takkellapadu Village News , Events , and Festivals Celebrations and They are Many  Services Offered by this Website such as 
  • Travel: Where you can able to Book Cabs , bus, Bus , Train and Flight
  • Health: Many Health  Tips are Also Available  Such as Diet, Weight Loss, Diabetes ,Hair ,   Skin Care and Body Exercise etc..
  • Newspapers: All Telugu Newspapers are Available to the User's ..
  • Facebook: People Can Join Takkellapadu  Official Facebook Page by Clicking on Facebook  link 
  • Whatsapp: People Can Join Takkellapadu Whatsapp Group by Clicking on Whatsapp link
  • Study & Jobs : People Can Learn various Courses Online and Search Jobs using Different job Portals 
  • Shop And Pay: This  a  Digital Platform for the  people of Takkellapadu  people where they Can Make    Payments Like  Online  Electricity Bills , Phone recharges and Online Shopping  
  • National Portals: This Module contains All the National Portal links Such as Voter Enroll, Electoral ,E Aadhaar Downlaod, Online Pan Apply,Online Income Tax Filling,Passport Seva etc..
  • Ap Portals: This Module Contains Some of Andhra Pradesh Portals links Such as AP PSC,AP Police ,Me Bhoomi, TDD SPL Darshan, TDD Rooms , Srisailam Darshan, Srisailam Rooms ,Driving Licence and Vehicle Registration  etc..
  •  This Website Helps The User to Know more Information about the Takkellapdu Events and Their way of Life  . Stay tuned in this blog for further updates.

 Facebook Page Twitter Instagram
 Google Plus YouTube RSS

No comments